جلسه کارآفرینان و خبرگان کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی

به لطف همت وزیر اقتصاد و معاونت وزارت اقتصاد و دارایی روندی آغاز شده است تا طی نشست هایی با هم اندیشی کارآفرینان برتر و خبرگان کسب و ک...

Continue reading