هفت گروه عجیبی که برای مشاوره مراجعه می کنند

7 گروه عجیبی که برای مشاوره مراجعه می کنند

در سالیان گذشته در کنار مراجعان زیادی بوده ام که برخی بصورت حقیقی و برخی نیز بصورت حقوقی برای بازشدن گره از مسائلشان به من مراجعه کرده...

Continue reading