عزت نفس

آن ندای درونی که القا می­کند تو چقدر لیاقت داشتن آرامش، شادی، موفقیت و ثروت مادی و معنوی را داری، بیانگر میزان عزت نفس است. ...

Continue reading