فرآیند تغییرات لوگوی زودفود تا اسنپ فود

از لوگوی زودفود تا اسنپ فود

از لوگوی زودفود تا اسنپ فود از سال 1388 که اولین بار ایده ی زودفود در انگلستان در ذهنم نقش بست تا امروز بیش از 10 سال می گذرد و شما زو...

Continue reading

جلسه کارآفرینان و خبرگان کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی

به لطف همت وزیر اقتصاد و معاونت وزارت اقتصاد و دارایی روندی آغاز شده است تا طی نشست هایی با هم اندیشی کارآفرینان برتر و خبرگان کسب و ک...

Continue reading