اندازه گیری اثربخشی مشاوره های استارتاپ و کسب و کار

داده های تجربی ما نشان می دهد که هر مشاوره تا 12.5 برابر هزینه اش برای مراجع بازگشت مالی دارد! داشتم بررسی می کردم افرادی که برای مشاور...

Continue reading