به جمع خوانندگان کتاب کارخانه ارزیابی ایده، خوش آمدید

پس از مطالعه هر فصل از کتاب، آزمون مربوط به آن فصل را انتخاب و به سوالات آن پاسخ دهید.

استعدادسنجی

پیش نویس پولی

توسعه فردی و حرفه ای مدیران، کارآفرینان و بازرگانان

برای دانلود مطالب و محتوای مرتبط با کتاب کارخانه ارزیابی ایده های کسب و کار، از لینک های زیر استفاده کنید.

Self-Esteem_ A Proven Program of Cognitive Techniques for Assessing, Improving, and Maintaining Your Self-Esteem (PDF)
The Design Thinking Playbook_ Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems (PDF)
The Design Thinking Toolbox - Michael Lewrick (PDF)