برای شروع کسب و کار به نگاه درون سازمانی بیشتر نیاز داریم یا برون سازمانی؟

نگاه درون سازمانی و برون سازمانی همان طور که برای پیروزی در یک مسابقه فوتبال نمی توانیم صرفا به تحلیل و بررسی رقبا اکتفا کنیم؛ همان قد...

Continue reading

رهبری برای اجرای استراتژی

بهترین استراتژی ها بدون رهبری قدرتمند که مجری آن باشد، راه به جایی نمی برند! رهبران سازمانی همان افرادی هستند که پرسنل و سایر مدیران ب...

Continue reading