سمینار الکامپ تاک در الکامپ 1398

الکامپ تاک – تاریخ، کسب و کار و پول

تاریخ کشورهای کهن و موفق، مملو از بحران هایی است که به نقطه عطفی برای صعود و رشد بدل شده اند. این دوران گذار بدون بینش هرگز اتفاق نیفتا...

ادامه مطلب