کتاب کارخانه کسب و کار

کتاب کارخانه کسب و کارکتاب کارخانه کسب و کار

به جمع خوانندگان کتاب کارخانه کسب و کار خوش آمدید

پس از مطالعه هر فصل از کتاب، آزمون مربوط به آن فصل را انتخاب و به سوالات آن پاسخ دهید.

توسعه فردی و حرفه ای مدیران، کارآفرینان و بازرگانان

کلیک کنید

پیش نویس پولی

 

کلیک کنید

استعداد سنجی

 

کلیک کنید

برای دانلود مطالب و محتوای مرتبط با کتاب کارخانه کسب و کار، از لینک های زیر استفاده کنید.

The Design Thinking Toolbox
Michael Lewrick
(PDF)

 

دانلود کتاب جعبه ابزار تفکر طراحی
The Design Thinking Playbook
Mindful Digital Transformation of Teams,
Products, Services, Businesses and Ecosystems
(PDF)
دانلود کتاب تفکر طراحی
Self-Esteem
A Proven Program of Cognitive Techniques for
Assessing, Improving, and Maintaining
Your Self-Esteem (PDF)
دانلود کتاب عزت نفس