مشاوره توسعه فردی و شغلی

  • قیمت:
    یک جلسه مشاوره بهمراه تست شخصیت شناسی (تیپولوژی مایرز بریگز) و تحلیل فردی-شغلی