در این بخش در مورد استراتژی ها و تاکتیک هایی از انواع روشهای بازاریابی سخن خواهم گفت که بیشتر مناسب  شرایط شرکت های نوپا و استارتاپ ها  است.