هر کسب و کار بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست است.

در ورزشهای رزمی، شطرنج، جنگ، کسب و کار، بازاریابی و رقابت یک چیز مشترک وجود دارد و آن استراتژی هست.

آن کس که نگاه استراتژیک عمیق تر و دقیق تری دارد موفق می شود

 

مطالب جذاب و قشنگی در این باره وجود دارد که برایتان می نویسم.